fbpx

Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Home  /  Algemene voorwaarden en privacy verklaring

DANSSCHOOL 5678 VOORWAARDEN

 

REGLEMENT DANSSCHOOL 5678

ALGEMEEN

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Door het invullen van een inschrijvingsformulier voor de wekelijkse lessen, workshops, dansvoorstellingen of danskampen en het betalen van het lidgeld of toegangsgeld bevestig je je definitieve inschrijving. Lidgelden kunnen gedeeltelijk of geheel teruggestort worden mits voorleggen van een medisch attest binnen de termijn van 14 dagen. Welk bedrag wordt terugbetaald (en dit alleen in de vorm van een cadeaubon), wordt bepaald door DanceCool VZW en dit is definitief.

Als een gedeeltelijke of volledige terugbetaling gebeurt, zoals hiervoor beschreven, worden steeds administratiekosten van € 30 aangerekend, daar dit al gemaakte kosten zijn. (daar deze kosten al gemaakt werden.)

Toegangsgelden van dansvoorstellingen worden niet terugbetaald of omgeruild.

Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt op de binnen de vooropgestelde termijnen. Als deze betaling niet tijdig plaats vindt, wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd.

De prijzen worden berekend per gezin, dit wil zeggen de leden van een gezin die op het dezelfde adres gedomicilieerd zijn. Half- en/of stiefbroers en/of -zussen, die op een ander adres gedomicilieerd staan, worden niet in rekening genomen en tellen als een ander gezin.

Indeling groepen

De leerlingen van specifieke dansstijlen (ballet, jazz, disco, hiphop, breakdance) en wedstrijdgroepen worden in groepen ingedeeld door de leerkracht(en). Deze indeling wordt gemaakt op basis van de prestaties, hun kennis en de vorderingen. Hierover wordt beslist door de docent, deze beslissing is onaanvechtbaar.

De groepsindeling wordt elk jaar ge(r)evalueerd door de docenten.

De hobby-danslessen (kleuterdans, preballet, predisco, kinderdans, clipdance en zumba) staan open voor alle leerlingen van de vooropgestelde geboortejaren.

De Lessen

De leerlingen dienen op tijd naar de les te komen (min 5 minuten vooraf aanwezig zijn), zodat zij op het aangegeven tijdstip de les kunnen aanvatten.

De instructies van de docenten worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. De docenten zijn gemachtigd elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen.

De leerlingen en ouders zijn respectvol ten aanzien van de docenten, bestuursleden en de andere leerlingen. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) worden niet toegestaan.

Het is niet toegelaten te eten tijdens de lessen. Kauwgom is ten strengste verboden. Water en sportdrank is toegestaan wanneer de docenten dit nodig achten.

Dansen is leuk, maar vraagt ook om discipline. Als je een les verzuimt, mis je een stuk techniek, routine en repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kun je een keer echt niet komen, dan vinden de docenten het fijn als je dit even per e-mail laat weten. (info@5678.be)

Bij blessures die het dansen verhinderen, is het aangewezen om de lessen passief te volgen. Bij een blessure dient er een doktersattest te worden voorgelegd wanneer de dansactiviteit hervat mag worden. Te vroeg herstarten is gevaarlijk voor de dansers hun lichamelijke gezondheid.

Maar wie door herhaaldelijke onrechtmatige afwezigheid achterop raakt of de groep in hun ontwikkeling tegenhoud, kan de toegang tot de lessen of een bepaald optreden worden ontzegd of heringedeeld worden in een andere groep.

Tijdens de lessen en repetities mogen ouders of begeleiders de danszaal niet betreden, tenzij de docent dit toestaat.

We proberen steeds alle lessen die we voorzien hebben in ons rooster te laten doorgaan, maar we hanteren wel een minimum aantal inschrijvingen van 10 cursisten. Bij minder dan 10 inschrijvingen behouden we het recht om de les te annuleren. Het lesgeld wordt dan terugbetaald, of u kan een andere les in de plaats volgen.

Uit veiligheidsoverwegingen behoudt de Dansschool 5678 zich het recht voor om het maximum aantal inschrijvingen voor een discipline en/of lesuur vast te leggen. De datum van betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.

Kledij

Tijdens de lessen klassiek ballet wordt een strakke dot gedragen. Losse haren worden met spelden en haarlak naar achter vastgezet.

Tijdens alle andere lessen wordt het haar opgebonden gedragen. Losse haren worden met spelden en haarlak naar achter vastgezet.

De naam van de kinderen moet in de kledij worden gezet, om zo verlies te beperken. Verloren goederen worden verzameld in een daartoe voorziene plaats. Als ze na een maand niet zijn opgevraagd, worden ze weggegeven aan spullenhulp.

Je danst ofwel op blote voeten of in sportschoenen die niet buiten worden gedragen!

Dansschool 5678 is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke goederen. Dit geldt zowel in de dansschool, in de kleedkamer, als in de bar.

Verzekering

De verzekeringsmaatschappij dient bij ongeval binnen de 24 uur ingelicht te worden. Dit gebeurt via de docenten en een bestuurslid van Dansschool 5678. Gebeurt dit niet tijdig, dan komt de verzekering niet meer tussen. Bij het hervatten van de lessen na een ongeval dient een doktersattest voorgelegd te worden die de geschiktheid aantoont.

Tijdens het lesuur is het elk lid verboden zonder toelating van de dansjuf of van een bestuurslid de danszaal te verlaten. Tijdens een eventuele pauze mag het lid het gebouw niet verlaten.

De nooduitgangen moeten steeds vrijgehouden worden.

Infrastructuur & veiligheid

De minderjarige leerlingen moeten worden begeleid tot in de danszaal door hun ouders, zodat bij ziekte of noodgevallen er geen kinderen alleen voor de deur staan. De begeleider dient aanwezig te blijven tot er een docent of bestuurslid aanwezig is.

Leerlingen mogen tijdens de lessen de danszaal alleen maar verlaten als ze daartoe de toestemming gekregen hebben van de docent(e). Ouders mogen de dansruimte niet betreden zonder toestemming.

Ook na de dansles dient de danser opgehaald te worden in de dansschool. Kinderen mogen de dansschool niet alleen verlaten, ze mogen niet alleen op straat lopen. Als de kinderen dit wel doen, is dit alleen mits toestemming en onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s).

Er geldt een algemeen rookverbod binnen de gebouwen. Het gebruik van om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is verboden.

De leerlingen houden de kleedkamers en danszaal proper. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilniszakken of bakken. Na de lessen worden de kleedkamers en zaal opgeruimd. Verloren goederen worden verzameld in een daartoe voorziene plaats. Als ze na een maand niet zijn opgevraagd, worden ze weggegeven aan spullenhulp.

De drankjes aangekocht in onze bar, dienen daar geconsumeerd te worden. Het is niet de bedoeling de glazen fles mee te nemen naar buiten of in de danszaal.

De begeleiders van de kinderen die graag tijdens de dansles(sen) wachten in de bar, kunnen iets consumeren tijdens deze periode.

Aansprakelijkheid

Dansschool 5678 is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de dansschool.

Onze dansers zijn na betaling van het lidgeld wel verzekerd voor lichamelijk letsel dat zich voordoet tijdens de danslessen.
Orde & tuchtmaatregelen

Wanneer een lid (of de ouders, familie en sympathisanten) van Dansschool 5678 de voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast worden. Deze zijn, in de volgorde waarin ze worden toegepast:

Een waarschuwing: mondelinge waarschuwing van de docent.

Een schriftelijke melding aan de ouders van het lid: dit kan zowel via brief als via mail, door de docent.

Een aanmelding bij het bestuur: door de docent aan de bestuursleden Wanneer het gedrag van het lid (of de familie, ouders of sympathisanten) aanhoudt, ondanks de voorgaande maatregelen, zijn er een aantal sancties die genomen kunnen worden. Deze sancties zijn:

Een schorsing: d.w.z. dat het desbetreffende lid voor een bepaalde periode de lessen- of activiteiten van de Dansschool 5678 niet mag volgen.

Een uitsluiting: d.w.z. dat het desbetreffende lid definitief uit de Dansschool 5678 wordt verwijderd.

De docent en/of bestuurslid brengt het bestuur via aanmelding op de hoogte van het wangedrag van het lid (of ouders, familie en sympathisanten). Het bestuur beoordeelt de situatie en beslist de tuchtmaatregel die aan het betrokken lid zal voorgelegd worden. De tuchtmaatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het gesanctioneerde lid ter kennis gebracht. De tuchtmaatregel is onmiddellijk van kracht. Deze sanctie is onaanvechtbaar.

Privacy

Tijdens het inschrijven vragen we naar toestemming om afbeeldingen en video’s waarvan hun kind een deel uit maakt te mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van de Dansschool 5678. Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals sociale media als facebook, instagram, onze website en andere socialemediakanalen die in de toekomst worden gebruikt door de dansschool.

Ook kunnen er foto’s van uw zoon of dochter op een affiche of flyer gebruikt worden. Merk je een foto op die je liever niet online ziet, neem zeker contact met ons op.

We vragen tevens toestemming om de nieuwsbrief te versturen. Als je akkoord gaat wordt je e-mailadres in een lijst geplaatst dat alleen maar wordt gebruikt ter promotie van evenementen georganiseerd door DanceCool VZW.

De gegevens van de leerlingen worden niet doorgegeven aan derden!

Wedstrijddansers

De leerlingen die deel uitmaken van een wedstrijdteam moeten een aantal lessen volgen bovenop de groepslessen met de selectiegroep. Deze worden vooraf doorgegeven aan de ouders.

Kinderen die deelnemen aan wedstrijden moeten in het bezit zijn van hun basiskit. De inhoud hiervan wordt later doorgegeven(. )(al zeker: zwart shortje, zwart pakje, shmink, dotspelden, dotrekker, stevige haarrekkers in haarkleur, knielappen, zwart kort topje, zwarte korte kousen, huidkleurig ondergoed, ).

Dansschool 5678 is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke goederen. Dit geldt zowel in de dansschool, in de kleedkamer, in het cafetaria als op verplaatsing, op wedstrijden of op externe trainingen.

Deelname aan buitenlandse wedstrijden of stages gebeurt op eigen risico m.a.w. bij deelname aan buitenlandse wedstrijden en stages is Dansschool 5678 niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor ongevallen, schade, verlies, zij zijn wel verzekerd tijdens het wedstrijdevenement zelf.

De wedstrijdgroep of individuele deelnemers voor wedstrijden worden elke wedstrijd herzien. Dit wil zeggen dat een deelname aan een wedstrijd geen garantie is op een vaste plaats.

De danseressen die individueel of in duo deelnemen aan wedstrijden moeten zelf instaan voor de kosten die dit met zich meebrengt, o.a. inschrijvingsgeld, kledij, vervoerskosten, logement,

De keuze voor het deelnemen aan duo’s of solo’s is de taak van de docente. Zij zal beslissen wie hier klaar voor is en de desbetreffende ouders aanspreken.

De leerlingen die geselecteerd zijn voor een wedstrijd en deze deelname aanvaarden zijn verplicht alle repetities te volgen.

Tot de leeftijd van 15 jaar mogen de leerlingen die deel uitmaken van de selectiegroepen geen deel uitmaken van andere selectie en/of showteams. Ze mogen ook niet deelnemen aan andere wedstrijden met een andere dansgroep, ongeacht de dansstijl. Ze zijn namelijk het uithangbord van onze dansschool.

Ook ouders maken deel uit van het wedstrijdteam en dienen zich in te zetten voor de vereniging en de wedstrijdgroep. Het is niet mogelijk dit engagement van je zoon of dochter passief te beleven. Dit wil zeggen actief deelnemen aan inzamelacties, supporteren op de wedstrijden,

De deelname aan buitenlandse wedstrijden is een beslissing van de docent en ouders. Deze beslissing wordt genomen op een democratische manier. Het is toegestaan dat de docent beslist om met een deel van het team deel te nemen, nl. de ouders die deel willen nemen.

De kosten die een deelname aan buitenlandse wedstrijd met zich mee brengt, wordt gedragen door de ouders van de deelnemende kinderen.

Dansvoorstellingen

Elk jaar organiseren we dansvoorstellingen. Gezien hier veel tijd en geld in steekt, willen we de ouders vragen om uiterlijk 1 maart te laten weten als je NIET kan deelnemen aan de voorstelling (info@5678.be). Hebben we op deze datum niets vernomen, dan gaan we er van uit dat de danser zal deelnemen en gaan we over tot aankopen van de kostuums. Als je later nog annuleert voor deelname is er een kost van 10 euro als (gedeeltelijke) vergoeding van de aangekochte kostuums (met uitzondering van ziekte met medisch attest).

Afsluiter

Het bestuur van de Dansschool 5678 kan steeds inbreuken op dit reglement of enige andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen en/of de ouders, zowel binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar. Leden, maar ook ouders, die door hun gedrag of uitlatingen de goede werking en het doel van de Dansschool 5678 in gedrang brengen kunnen gesanctioneerd worden.

De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement, dit reglement in acht genomen, betekent een hele fijne samenwerking, we wensen je dan ook een fijn dansjaar toe.